ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

15/01/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Πρακτικό Διευρυμένης Επιτροπής Εφορίας Φ. Εστιών για το θέμα των ενστάσεων φοιτητών της Σ.Ε.Υ.Π.

1o/10.01.14

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Σήμερα την 10-01-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., συνεδρίασε η Διευρυμένη Επιτροπή Εφορίας των Φοιτητικών Εστιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, όπως ορίσθηκε με το υπ. αριθμ. 15/15-10-2013 απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Στεργίου Ελευθέριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Πρόεδρος

2. Θεοδοσίου Ασπασία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος

3. Τόκη Ευγενία, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Μέλος

4. Τσάλιο Ιωάννη, Γραμματέα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Μέλος

5. Σακκάς Αθανάσιος, ΤΕ/Μηχανικών, Μέλος

Από την επιτροπή απουσίαζε δικαιολογημένα, ο Γκανάρας Σπυρίδων, ΔΕ Τεχν.-Οδηγών, Μέλος. Επίσης, απουσίαζαν ο εκπρόσωπος των στεγαζόμενων φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στη Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στα Ιωάννινα και οι δύο εκπρόσωποι των στεγαζόμενων φοιτητών της Φοιτητικής Εστία της Άρτας (δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκλογής τους).

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Αν. Πρόεδρος, κ. Τσίνας Α., Υπεύθυνος για τα θέματα της Φοιτητικής Μέριμνας, και δύο στεγαζόμενες φοιτήτριες της Φοιτητικής Εστίας της Άρτας (Αχιτζάνοβα-Πεταλά Ανδριάνα και Νικολοπούλου Αναστασία)

Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η διοικητική υπάλληλος Βικτωρία Ζακοπούλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα που αναγράφονται στα με αριθμ. Πρωτ. Φ.13/6956/16.12.2013 και Φ.13/7079/20.12.13 έγγραφα για συνεδρίαση της Διευρυμένης Επιτροπής Εφορίας των Φοιτητικών Εστιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

ΘΕΜΑ 1: Εξέταση ενστάσεων φοιτητών της Σ.Ε.Υ.Π. που κλήθηκαν να παραδώσουν τα δωμάτιά τους, από τη Φοιτητική Εστία του ΙΝΔΒΜ στα Ιωάννινα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εφορίας εισάγει προς συζήτηση το θέμα και δίνει το λόγο στην κα Τόκη Ε., η οποία θέτει υπόψη των μελών συγκεντρωτικό πίνακα των φοιτητών που κλήθηκαν να παραδώσουν τα δωμάτιά τους από τη Φοιτητική Εστία του ΙΝΔΒΜ στα Ιωάννινα και τις υπ. αριθμ. πρωτ. 16/08-01-2014 (πρωτ. Τμήματος Λογοθεραπείας), Φ.13/12/09-01-2014 (πρωτ. Τμήματος Προσχολικής Αγωγής), 211/12-12-2013, 214/12-12-2013, 215/12-12-2013 (πρωτ. Τμήματος Νοσηλευτικής) ενστάσεις φοιτητών του ανωτέρω πίνακα. Επίσης, ενημερώνει τα μέλη ότι οι φοιτητές Μπαρδής Παναγιώτης, Αγιασλάρι Ελτιόνα, Νίνη Ελισάβετ και Μέτσιου Μιρέλα του ανωτέρω πίνακα, παρέδωσαν τα κλειδιά του δωματίου τους στον Διευθυντή της Φ. Εστίας των Ιωαννίνων. Τέλος, ενημερώνει τα μέλη για το σοβαρό θέμα της έλλειψης φύλαξης στη Φ. Εστία των Ιωαννίνων και τις επιστολές-καταγγελίες τις οποίες έχει δεχτεί και τις οποίες διαβάζει στα υπόλοιπα μέλη.

Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο Αν. Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, κ. Τσίνας Α., ο οποίος εισηγείται στα μέλη να μην προσμετρηθεί το ν+2 εξάμηνα σαν όρια παραμονής στη Φ. Εστία των Ιωαννίνων, αποκλειστικά και μόνο για φέτος, διότι η αναμόρφωση-συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας των Φ. Εστιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εγκρίθηκε από την Συνέλευση του Ιδρύματος τον Οκτώβριο του 2013 και η μέριμνα του προηγούμενου κανονισμού δεν είχε εφαρμογή κατά τα προηγούμενα έτη για τους φοιτητές των Ιωαννίνων.

Η Διευρυμένη Επιτροπή Εφορίας μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

1. Τον ισχύον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

2. Tην εισήγηση του Προέδρου

3. Το συγκεντρωτικό πίνακα των φοιτητών που κλήθηκαν να παραδώσουν τα δωμάτιά τους, από τη Φοιτητική Εστία του ΙΝΔΒΜ στα Ιωάννινα

4. Τις υπ. αριθμ. πρωτ. 16/08-01-2014 (πρωτ. Τμήματος Λογοθεραπείας), Φ.13/12/09-01-2014 (πρωτ. Τμήματος Προσχολικής Αγωγής), 211/12-12-2013, 214/12-12-2013, 215/12-12-2013 (πρωτ. Τμήματος Νοσηλευτικής) ενστάσεις φοιτητών του ανωτέρω πίνακα

αποφασίζει ομόφωνα

1. Σύμφωνα με την εισήγηση του Αν. Προέδρου κ. Τσίνα Α., να μην προσμετρηθεί το ν+2 εξάμηνα σαν όρια παραμονής στη Φ. Εστία των Ιωαννίνων, αποκλειστικά και μόνο για φέτος, διότι η αναμόρφωση-συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας των Φ. Εστιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εγκρίθηκε από την Συνέλευση του Ιδρύματος των Οκτώβριο του 2013 και η μέριμνα του προηγούμενου κανονισμού δεν είχε εφαρμογή κατά τα προηγούμενα έτη για τους φοιτητές των Ιωαννίνων.

2. Με βάση το ανωτέρω δέχεται αυτοδίκαια την παραμονή των: α) Παπαθανασίου Μαρία, β) Σαργκσιάν Όλγα και γ) Ράπτη Σοφία διότι συμπληρώνουν ικανό αριθμό διδακτικών μονάδων για να δικαιολογήσουν την παραμονή τους στη Φ. Εστία. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ξένος Γεώργιος, αλλά ύστερα από επικοινωνία που είχε μαζί του η γραμματεία του τμήματός σπουδών του, βεβαίωσε ο ίδιος ότι τον παρόντα χρόνο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, επομένως δεν δικαιούται να παραμείνει.

3. Να κάνει δεκτή την ένσταση της Ζαρμακούπη Παρθενίας (αριθ. Πρωτ. 16/08-01-2014) λόγω προβλημάτων υγείας και να εγκρίνει την παραμονή της στη Φ. Εστία για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

4. Να κάνει δεκτή την ένσταση της Δεληγιάννη Αποστολίας (αριθ. Πρωτ. Φ.13/12/09-01-2014) λόγω προβλημάτων υγείας και να εγκρίνει την παραμονή της στη Φ. Εστία για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εφόσον προσκομίσει επίσημη ιατρική βεβαίωση με λογότυπο και αριθμό πρωτοκόλλου στην οποία θα αποτυπώνονται με σαφήνεια οι λόγοι τους οποίους επικαλείται. Αν δεν προσκομίσει την βεβαίωση όπως ζητείται θα απορριφθεί.

5. Να κάνει δεκτή την ένσταση της Μεχίλη Αρτεμισίας (αριθμ. Πρωτ. 211/12-12-2013) και να εγκρίνει την παραμονή της στη Φ. Εστία μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2014.

6. Να κάνει δεκτή την ένσταση της Σουλουπόγλου Ιωάννας (αριθμ. Πρωτ. 215/12-12-2013) και να εγκρίνει την παραμονή της στη Φ. Εστία μέχρι το τέλος του Απριλίου 2014.

7. Απορρίπτει την ένσταση της Τουσίδου Βερόνικας (αριθμ. Πρωτ. 214/12-12-2013) διότι έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου και την πτυχιακή εργασία της μπορεί να την ολοκληρώσει εκ του μακρόθεν, χωρίς να απαιτείται η διαμονή της στα Ιωάννινα.

8. Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές του αναφερόμενου πίνακα και συγκεκριμένα τους κάτωθι: 1) Μιχαηλίδου Αικατερίνη 2) Μπάσιου Έλσα 3) Σαργκσιάν Ρομάν 4) Τσιώνου Σοφία 5) Κωνσταντίνη Σοφία 6) Κιουλάνη Στυλιανή 7) Μελισσάς - Μπαλτζής Ευστράτιος 8) Παπασυμεωνίδου Ε. ισχύει η από 2/13-11-2013 προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Στέγασης των Ιωαννίνων και οι οχτώ ανωτέρω φοιτητές υποχρεούται να παραδώσουν το κλειδί του δωματίου τους στον Διευθυντή της Φ. Εστίας των Ιωαννίνων έως τις 22/01/2013. Απευθείας τα δωμάτια που θα αποδεσμεύονται θα δίνονται με σειρά προτεραιότητας στους επόμενους φοιτητές της λίστας αξιολόγησης και αφού συμπληρωθούν όλα τα δωμάτια, θα κοινοποιηθεί η τελική λίστα διαμενόντων στην Διοίκηση και στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

9. Να σταλεί έγγραφο στη Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, που να διαβιβάζει τις επιστολές-καταγγελίες των φοιτητών των Ιωαννίνων για τα σοβαρά προβλήματα φύλαξης της Φ. Εστίας στα Ιωάννινα, προκειμένου η Διοίκηση να λάβει γνώση για περαιτέρω ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος

Στεργίου Ελευθέριος Επίκουρος Καθηγητής

 

Τα Μέλη

Θεοδοσίου Ασπασία

Τόκη Ευγενία

Τσάλιος Ιωάννης

Σακκάς Αθανάσιος

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe