ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

31/01/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα φοιτητών

Από την Δευτέρα 03 Φεβρουαρίου 2014 αρχίζει η παραλαβή των δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών βάσει της υπ. αριθμ 2/19525/0026/21.02.2013 Κ.Υ.Α. περί στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά - προϋποθέσεις για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών έχουν ως ακολούθως:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (με το γνήσιο της υπογραφής)*.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης με το γνήσιο της υπογραφής.

* το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνετε και από τα Κ.Ε.Π.

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση

 

Επισημαίνεται ότι :

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994.

Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

 

2.α.Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής, και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: i) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

 

Επισημαίνεται ότι :

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.

 

3. Αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε

 

4. Αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

(Να σημειωθεί ότι, ο έλεγχος του Ε9 δεν περιορίζεται μόνο στον δικαιούχο, αλλά σε όλη την οικογένεια. Συνεπώς, δικαιολογητικά της δαπάνης αποτελούν τα έντυπα Ε9 των γονέων και των τέκνων, τα οποία απεικονίζουν την συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης)

Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων Ε9 σε προηγούμενα από το τελευταίο έτος (2013), συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου για τη μη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης.

Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε

Εάν ο/η σύζυγος ή το/τα τέκνο-α δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία και συνεπώς δεν υποβάλλουν Ε9, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου.

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

Στην περίπτωση εξαιρούμενης κατοικίας ή διαμερίσματος που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων απαιτείται σχετική βεβαίωση για τον αριθμό των κατοίκων από τον δήμο ή την Κοινότητα

 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

 

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (χορηγείται από το Δήμο που διαμένει)

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε

 

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο (κατατεθημένο στη Δ.Ο.Υ.) κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει στο μισθωτήριο συμβόλαιο να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους

 

9. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία να φαίνονται καθαρά το IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου (Σημειώνεται ότι το όνομα του δικαιούχου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού)

 

Δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπία θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (με το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος με την οποία θα δηλώνει ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτει σε φωτοτυπία είναι αληθή και ακριβή από τα πρωτότυπα που κατέχει.

Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε

 

Άλλες προϋποθέσεις- διευκρινίσεις χορήγησης του επιδόματος [άρθρο 10 του Ν.3320/2004 (ΦΕΚ.15/τ.Α΄/28.01.2004) και ΠΟΛ:1155/29.12.2004]

  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.
  • Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α?)
  • Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας.
  • Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής
  • Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε ελληνικό σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα
  • Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.
  • Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης-Δικαιολογητικών

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα αρμόδια τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από τον δικαιούχο ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έως 31 Μαρτίου 2014.

Η σωστή συμπλήρωση τους είναι αποκλειστικά ευθύνη του δικαιούχου.

Μετά την ημερομηνία λήξης των δικαιολογητικών καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.

Για τους φοιτητές των Τμημάτων της Άρτας τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης (Α' Κτίριο Φυτικής Παραγωγής, Κωστακιοί Άρτας, τηλ.: 2681050515, Υπεύθυνοι παραλαβής: Β. Ζακοπούλου, Σ. Μπακόλα, Γ. Σιατή) από 10.00 π.μ. έως 12.30 μ.μ καθημερινά.

Για τους φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, στα Ιωάννινα και στην Πρέβεζα έχουν οριστεί με ξεχωριστές ανακοινώσεις του Γραφείου Σπουδαστικής Μέριμνας για την Ηγουμενίτσα και των Γραμματειών των Τμημάτων για τις άλλες δύο πόλεις, οι ώρες και ο τόπος παραλαβής των αιτήσεων-δικαιολογητικών.

Τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εύρεσης δικαιολογητικών σας από τα αρχεία των τμημάτων μας, γι' αυτό παρακαλείσθε να προσκομίσετε την αίτησή σας ολοκληρωμένη με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Θα δεχόμαστε μόνο ολοκληρωμένες αιτήσεις.

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe