ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

10/09/2014 | Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Ανακοίνωση για Σίτιση Φοιτητών παλαιών εξαμήνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολής δικαιολογητικών σίτισης παλαιών εξαμήνων

Ημερομηνίες υποβολής: από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014.

Με τη δημοσίευση της υπ. αριθμ. Φ.5/65835/Β3/18-06-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (άρθρο 5) (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) Β4ΛΜ9-Ν1Γ) τα δικαιολογητικά για λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης είναι:

Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, υποβάλλει εντός των οριζόμενων προθεσμιών από το Ίδρυμα, αίτηση (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, πατήστε εδώ) για τη δωρεάν σίτισή του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά :

α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.

γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) (είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, πατήστε εδώ) του ενδιαφερομένου.

ε) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή/και ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του τελευταίου οικονομικού έτους.

ζ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

η) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α 75).

θ) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120). Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής φέρει την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας.

ι) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

κ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή εάν εμπίπτει στις κατηγορίες «απορφανισθέντες φοιτητές από τον έναν ή από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους», «φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους» και «φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας»

λ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

 

Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών σίτισης είναι αποκλειστικές και τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Όσοι έχουν κάνει αίτηση για στέγαση, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν ξανά όλα τα δικαιολογητικά. Θα συμπληρώσουν μόνο την αίτηση σίτισης και θα προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα για το ετήσιο οικογενειακό ή/και ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής των δικαιολογητικών σίτισης αυτή θα πρέπει να γίνεται με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία courier από 22 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2014 (ημερομηνία κατάθεσης ταχυδρομείου):

>Για όλα τα τμήματα της Άρτας στη διεύθυνση του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και Περίθαλψης, Α' Κτίριο Φυτικής Παραγωγής, 1ος όροφος, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47100, τηλ. 2681050515)

>Για το τμήμα της Ηγουμενίτσας στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας, Ειρήνης και Φιλίας 1, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100, τηλ. 2665049851).

>Για τους φοιτητές των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου στην γραμματεία του τμήματός τους

Στοιχεία επικοινωνίας με τις Γραμματείες των Τμημάτων των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας

Τμήμα Νοσηλευτικής (Ιωάννινα): τηλ.: 2651050771, 2651050713 fax: 2651050733 e-mail: nursing@ioa.teiep.gr Ταχ. Διεύθυνση:4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα): τηλ.: 2651050714, 2651050711, 2651050735, fax: 2651050731 e-mail: ece@ioa.teiep.gr Ταχ. Διεύθυνση:4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

Τμήμα Λογοθεραπείας (Ιωάννινα): τηλ.: 2651050712, 2651050715 fax: 2651050732 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Ταχ. Διεύθυνση:4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα): τηλ.: 2682050635, 2682050560, 2682050550, 2682050621 fax: 2682050620, 2682050631 e-mail: acc@teiep.gr , xrim-el@teiep.gr Ταχ. Διεύθυνση: Ψαθάκι Πρέβεζας, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα

 

Προσοχή: Στον φάκελο να γράφετε ότι πρόκειται για «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ»


ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe