ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

18/04/2016 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ανακοίνωση αριθμ. 12/2016 με θέμα: Προκήρυξη (εκ νέου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας (ΣΔΔΠ)

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί εκ νέου πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας (ΣΔΔΠ) στις ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές δράσεις & διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου, με αντικείμενο:

- Τη μελέτη-σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (συμπεριλαμβανόμενης της εσωτερικής εκπαίδευσης του προσωπικού) Συστήματος Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015 στις ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές δράσεις και διοικητικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

- Την υποστήριξη των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος (εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο Τμημάτων και Σχολών), των βιβλιοθηκών, των ιδρυματικών δράσεων και του συνόλου των διοικητικών υπηρεσιών, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης τους σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015 από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Επίσης το συνολικό έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις υλοποίησης: Φάση Α΄: Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης Φάση Β΄: Σχεδιασμός & ανάπτυξη ΣΔΔΠ Φάση Γ΄: Εκπαίδευση εμπλεκόμενου προσωπικού Φάση Δ΄: Υποστήριξη εγκατάστασης & εφαρμογής ΣΔΔΠ Φάση Ε΄: Πιστοποίηση του ΣΔΔΠ σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015 από Φορέα Πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τόσο της αρχικής πιστοποίησης όσο και των δυο επόμενων ετήσιων επιθεωρήσεων από το φορέα. Η απόκτηση της αρχικής πιστοποίησης του ΣΔΔΠ πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι τριετής, προκειμένου να συμπεριλάβει και τις δύο επόμενες ετήσιες επιθεωρήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ΣΔΔΠ επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 12-05-2016 και ώρα 11:00 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, 47132, Άρτα)

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe