ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

28/03/2016 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανακοίνωση αριθμ. 11/2016: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης ΤΕΙ Ηπείρου 2016.

Το ΤΕΙ Ηπείρου διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, και αποτελείται από τα είδη του κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ

Α1 Πλήρες σύστημα κάθετης ηλεκτροφόρησης & ανοσοστύπωσης με τροφοδοτικό 1 τεμάχιο

Α2 Σύστημα τρισδιάστατης ανάδευσης ανοσοστυπωμάτων 1 τεμάχιο

Α3 Σύστημα Υγρής Αποστείρωσης κάθετου τύπου 50 l 1 τεμάχιο

Α4 Επωαστικός θάλαμος, ψυχόμενος, 120 l (1τμχ) 1 τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ευρώ) 13.038,00

ΟΜΑΔΑ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Β1 Καταγραφικό μετρήσεων για αισθητήρα εδαφικής υγρασίας υψηλής ακρίβειας 1

Β2 Καταγραφικό μετρήσεων για αισθητήρες εδαφικής υγρασίας 2

Β3 Αισθητήρες εδαφικής υγρασίας 10

Β4 Αισθητήριο με ενσωματωμένο καταγραφέα δεδομένων υγρασίας, θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο έδαφος 1

Β5 Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 1

Β6 Σπαστός δειγματολήπτης εδάφους υψηλής αντοχής 1

Β7 Τενσιόμετρο με μανόμετρο ωρολογιακού τύπου μήκους 30cm 6

Β8 Τενσιόμετρο με μανόμετρο ωρολογιακού τύπου μήκους 60cm 6

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ευρώ) 7.570,00

ΟΜΑΔΑ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ1 Ειδική ψηφιακή έγχρωμη κάμερα εργαστηριακής χρήσης κατάλληλη για σύνδεση με συσκευές παρατήρησης και μελέτης βιολογικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων συνοδευόμενη από λογισμικό λειτουργιάς  επεξεργασίας 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ευρώ) 41.000,00

ΟΜΑΔΑ Δ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ1 Συσκευή απόσταξης αιθέριων ελαίων Δύο συσκευές απόσταξης αιθέριων ελαίων, οι οποίες να συνοδεύεται από τρεις (3) θερμομανδύες, έναν κατάλληλο για σφαιρική φιάλη 2 L, έναν για σφαιρική φιάλη 4 L και έναν για σφαιρική φιάλη 6 L, καθώς και τις αντίστοιχες σφαιρικές φιάλες 2,4,6, L. 2

Δ2 Αποξηραντής φρούτων και λαχανικών 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ευρώ) 4.000,00

ΟΜΑΔΑ Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε1 Σκαπτική καδένα διάνοιξης αυλακιών τοποθέτησης αρδευτικών αγωγών Σκαπτική καδένα διάνοιξης αυλακιών τοποθέτησης αγωγών για άρδευση αποχέτευση, ύδρευση και κάθε είδους καλωδίωση. Σκαπτική καδένα με κινητήρα τουλάχιστον 6,5 ΗΡ (196cc), και ροπή τουλάχιστον 13,2Νm/2500rpm. Βάθη εκσκαφής 15-25-35-45-50 cm, καθαρό πλάτος αλυσίδας κοπής 10 cm, πλάτος αυλακιού 10 έως 16 cm, μέση ταχύτητα εργασίας από 60 έως 80 m/h. 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ευρώ) 3.300,00

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΤ1 Drone GEP4/2 dual cam 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ευρώ) 4.000,00

Οι τεχνικές προδιαγραφές των επιστημονικών οργάνων μέτρησης της ομάδας Α, της ομάδας Β, της ομάδας Γ, της ομάδας Δ, της ομάδας Ε και της ομάδας ΣΤ επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ομάδας Α, ή της ομάδας Β, ή της ομάδας Γ, ή της ομάδας Δ, ή της ομάδας Ε, ή της ομάδας ΣΤ ή του συνόλου (Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ Ομάδα). Προϋπόθεση να υπάρχει συνολική τιμή ανά ομάδα, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή τους. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη από μία ομάδα ή συνδυασμό μεμονωμένων ειδών από όλες τις ομάδες ή δεν αναφέρουν συνολική τιμή ανά ομάδα δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.274,80 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 72.908,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 15.04.2016 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Γραφείο Προμηθειών στο Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα).

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

back
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe