ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας

Γραμματέας ΤΕΙ

Οι αρμοδιότητες του Γραμματέα του Ιδρύματος περιλαμβάνουν ιδίως:
Τη διοικητική εποπτεία και το συντονισμό των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και την κείμενη νομοθεσία.
Την χωρίς ψήφο συμμετοχή του στη Συνέλευση.
Τη φροντίδα για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και την τήρηση του παρόντος Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
Τις αρμοδιότητες που του εκχωρούν άλλα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
Παρακολουθεί την εφαρμογή του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών.
Συντονίζει και εισηγείται αναδιαρθρώσεις των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι.
Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την επωφελέστερη δυνατή και χρηστή διαχείριση των κάθε είδους οικονομικών πόρων του Τ.Ε.Ι.
Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Τ.Ε.Ι.
Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. για την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Εισηγείται για την επωφελέστερη δυνατή χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Τ.Ε.Ι.
Εισηγείται για τη σκοπιμότητα και τη διαδικασία εκτέλεσης έργων, υλοποίησης μελετών, προμηθειών εξοπλισμού και αναλωσίμων και ανάθεσης υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού.
Συντάσσει ετήσια έκθεση για τα θέματα της αρμοδιότητας του την οποία υποβάλλει στη Συνέλευση το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.
Όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ι. υποχρεούνται να συνδράμουν το Γραμματέα του Ιδρύματος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Οι αρμοδιότητες του Γραμματέα του Ιδρύματος περιλαμβάνουν ιδίως:

 • Τη διοικητική εποπτεία και το συντονισμό των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Οργανισμό, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και την κείμενη νομοθεσία.
 • Την χωρίς ψήφο συμμετοχή του στη Συνέλευση.
 • Τη φροντίδα για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και την τήρηση του παρόντος Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
 • Τις αρμοδιότητες που του εκχωρούν άλλα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο των συναφθεισών προγραμματικών συμφωνιών.
 • Συντονίζει και εισηγείται αναδιαρθρώσεις των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι.
 • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για την επωφελέστερη δυνατή και χρηστή διαχείριση των κάθε είδους οικονομικών πόρων του Τ.Ε.Ι.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Τ.Ε.Ι.
 • Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. για την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Εισηγείται για την επωφελέστερη δυνατή χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Τ.Ε.Ι.
 • Εισηγείται για τη σκοπιμότητα και τη διαδικασία εκτέλεσης έργων, υλοποίησης μελετών, προμηθειών εξοπλισμού και αναλωσίμων και ανάθεσης υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού.
 • Συντάσσει ετήσια έκθεση για τα θέματα της αρμοδιότητας του την οποία υποβάλλει στη Συνέλευση το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους.
 • Όλα τα όργανα του Τ.Ε.Ι. υποχρεούνται να συνδράμουν το Γραμματέα του Ιδρύματος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Πληροφορικής και Δομών

Διεύθυνση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe