ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας

Αρμοδιότητες του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας και Σταδιοδρομίας

(α) Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας: Η διεκπεραίωση των διαδικασιών παροχής κάθε είδους ενισχύσεων, οικονομικών και ηθικών, στους φοιτητές του Ιδρύματος και ιδίως:

 

 • Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτόν κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Η μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες των αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και των πάσης φύσεως παροχών προς αυτούς.
 • Η διεκπεραίωση, μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, των  αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών, όπως: χορήγησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, παροχής δωρεάν σίτισης, παροχής δωρεάν στέγασης, λήψης άτοκου εκπαιδευτικού δανείου, διευκόλυνσης μετακινήσεων, χορήγησης υποτροφίας, χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας.
 • Η  μέριμνα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών απονομής βραβείων.
 • Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της όλης διαδικασίας για τη σίτιση των φοιτητών του Ιδρύματος, και ιδίως:
 • Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτόν κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Η μέριμνα  για τη σίτιση των δικαιούχων φοιτητών στα  Φοιτητικά Εστιατόρια.
 • Η διαχείριση και λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών του Ιδρύματος, και ιδίως:
 • Η παρακολούθηση τού σχετικού με τον τομέα αυτόν κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των Φοιτητικών Εστιών του Ιδρύματος και την επίλυση σχετικών προβλημάτων.
 • Η μέριμνα για την οργάνωση της διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες των δικαιούχων φοιτητών.
 • Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Γραφείο Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

 

 

(β) Γραφείο Προαγωγής της Υγείας: Αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό και το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος με στόχο την προάσπιση, τη βελτίωση, και την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας τους, και ιδίως:

 

 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων ως προς  την προστασία της δημόσιας υγείας και της προάσπισης της υγείας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ιδρύματος εθελοντικές δράσεις στο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας.
 • Μεριμνά για την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών, την εθελοντική αιμοδοσία καθώς και τη θεώρηση των συνταγών που γράφονται από ιδιώτες ιατρούς.
 • Μεριμνά για όλες τις διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος.
 • Συγκεντρώνει και παρέχει στοιχεία και πληροφορίες στο Γραφείο Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

 

 

(γ) Γραφείο Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ): Έχει την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη όλων των δράσεων που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος. Ο ρόλος του είναι να συλλαμβάνει το όραμα, να αναπτύσσει τη στρατηγική του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και να μεριμνά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Το Γραφείο ΔΑΣΤΑ εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος και υλοποιεί τις σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του  Ιδρύματος.

Υπό το συντονισμό του Γραφείου ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής επιμέρους Τομείς:

(γ.1) Τομέας Διασύνδεσης (ΤΔ): η αποστολή του οποίου είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και μέσα από την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και καθοδήγησης στους φοιτητές και αποφοίτους για το σχεδιασμό των περαιτέρω σπουδών τους και της προσωπικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Ο Τομέας παρέχει υπηρεσίες:

 

 • Ατομικής και Ομαδικής Συμβουλευτικής για θέματα όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η συνέντευξη επιλογής, οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας, η σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, η διερεύνηση ενδιαφερόντων και εργασιακών προτιμήσεων, ο σχεδιασμός πλάνου καριέρας κλπ.
 • Σύνδεσης με την αγορά εργασίας και ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
 • Ενημέρωσης για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Υποτροφίες.
 • Ενημέρωσης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το περιεχόμενο σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος.
 • Διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων και ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Ανάπτυξης και επιμέλειας εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και διαχείρισης και αξιοποίησης εξειδικευμένων ψυχομετρικών εργαλείων για τις ανάγκες παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς φοιτητές και αποφοίτους.
 • Εκπόνησης ερευνών και μελετών στα θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αποφοίτων,   φορέων απασχόλησης και επαγγελματικών οργανώσεων για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του, κυρίως μέσω του δικτυακού του τόπου, του υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου ΔΑΣΤΑ, και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

(γ.2) Τομέας Πρακτικής Άσκησης (ΤΠΑ): ο οποίος αποσκοπεί να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων. Κύριες αρμοδιότητες του Τομέα είναι:

 

 • Η  παρακολούθηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ.
 • Η σύνταξη περιοδικών καταστάσεων ασκούμενων φοιτητών και συνεργαζομένων φορέων απασχόλησης φοιτητών.
 • Η  ενημέρωση  των ενδιαφερομένων, φορέων απασχόλησης και φοιτητών, για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Τομέα Πρακτικής Άσκησης κυρίως μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου της Πρακτικής Άσκησης, του υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου ΔΑΣΤΑ, του συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» του ΥΠΠΕΘ (atlas.grnet.gr) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η  τήρηση βάσης δεδομένων για φορείς απασχόλησης που μπορούν να απασχολήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Η τήρηση βάσης δεδομένων με όλους τους εν δυνάμει συνεργαζόμενους φορείς παροχής Πρακτικής Άσκησης ανά περίοδο.
 • Η διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται ανά περίοδο Πρακτικής Άσκησης (προσκλήσεις, ενημερώσεις, συγκέντρωση αιτήσεων ενδιαφερομένων, επιλογή δικαιούχων, παρακολούθηση υλοποίησης, αξιολογήσεις κλπ).

 

 

(γ.3) Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΤΚΕ): κύρια αρμοδιότητα του οποίου είναι η εξοικείωση των επωφελουμένων με τις έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση ανάληψης επιχειρηματικής δράσης και η υποστήριξη ομάδων επωφελουμένων με επιχειρηματικά εγχειρήματα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, μέσω κυρίως:

 

 • Πρόσκλησης ομιλητών από την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα είτε στο πλαίσιο μαθημάτων επιχειρηματικότητας ? σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, είτε στο πλαίσιο ανοικτών ημερίδων, εκπαιδευτικού υλικού, όπως διδακτικών κεφαλαίων, μελετών περιπτώσεων καλής πρακτικής, προτύπων επιχειρηματικών σχεδίων κ.λπ.
 • Εργαστηριακών διαλέξεων και εργαστηρίων, όπως εργαστηρίων επιχειρηματικού παιγνίου, εργαστηρίων επιχειρηματικού σχεδίου, εργαστηρίων προσομοίωσης ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων κ.α.
 • Σεμιναρίων και ημερίδων, όπως Ημερών Καριέρας Start-Up, σεμιναρίων έρευνας αγοράς κ.α.
 • Δικτύωσης με μέντορες και ειδικούς και φορείς της αγοράς και άλλων δράσεων που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα.
 • Συμβουλευτικής καθοδήγησης.
 • Διοργάνωσης  Διαγωνισμών Επιχειρηματικής Ιδέας.
 • Δράσεων φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας επωφελουμένων (co-working) στο ευρύτερο πλαίσιο υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρηματικών εγχειρημάτων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.
 • Ενημέρωσης  των ενδιαφερομένων, φορέων απασχόλησης και φοιτητών, για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του ΤΚΕ κυρίως μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου της ΤΚΕ, του υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου ΔΑΣΤΑ, και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

 

Διοικητικό Προσωπικό

 

Ζακοπούλου Βικτωρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αν. Προϊσταμένη

τηλ. 26810 50515, e-mail: bzakop@teiep.gr

 

Σιάτη Γεωργία, ΤΕ Νοσηλευτικής

τηλ. 26810 50515, e-mail: siatig@ioa.teiep.gr

 

Μπακόλα Σοφία, ΤΕ Νοσηλευτικής

τηλ. 26810 50515, e-mail: sofiabak@teiep.gr

 

Νάστος Κωνσταντίνος, ΥΕ Επιμελητών

τηλ. 26810 50515, e-mail: nastos@teiep.gr

 

Μολώνης Κωνσταντίνος, ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων

 

Κώτσης Γεώργιος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ. 26510 50711, e-mail: gkotsis@ioa.teiep.gr

 

Μάντη Ειρήνη, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

τηλ. 26510 50750, e-mail: irenem@ioa.teiep.gr

 

Παππά Αγγελική, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ. 26820 50560, e-mail: xrim-el@teiep.gr

 

Μάντη Ειρήνη, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

τηλ. 26510 50750, e-mail: irenem@ioa.teiep.gr

 

Πάσχου Δήμητρα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ. 26820 50550, e-mail: dpaschou@teiep.gr

 

Τριανταφύλλου Μηνάς, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

τηλ. 26650 50900, e-mail: mtua@teiep.gr

 

Κάτσιος Αθανάσιος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe