ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Διάχυσης Αποτελεσμάτων

Αρμοδιότητες του τμήματος Τμήμα Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Διάχυσης Αποτελεσμάτων

(α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων:

 • Η ανάπτυξη διαδικασίας αναζήτησης χρηματικών πόρων για νέα έργα.
 • Η παρακολούθηση νέων προκηρύξεων προγραμμάτων.
 • Η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις τρέχουσες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης.
 • Η παροχή υποστήριξης σε Επιστημονικούς Υπευθύνους για την υποβολή προτάσεων.
 • Ο έλεγχος των νέων προτάσεων ως προς την τήρηση των όρων νομιμότητας και επιλεξιμότητας.
 • Η σύνταξη και τροποποίηση Ιδρυματικών προτάσεων και τεχνικών δελτίων έργων κατά την διαδικασία ένταξής τους.
 • Η υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και αποφάσεων κατά τη διαδικασία ένταξης έργων.
 • Η υποστήριξη των διαδικασιών ένταξης των έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ.
 • Ο έλεγχος συμβάσεων και συμβολαίων με φορείς χρηματοδότησης.
 • Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των έργων.
 • Η επικοινωνία με τους φορείς χρηματοδότησης και η αποστολή στοιχείων για θέματα σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις των έργων (περιοδικοί απολογισμοί φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αιτήματα χρηματοδοτήσεων, τροποποιήσεις, ομάδες έργου, χρονοδιαγράμματα, κλπ.).
 • Η επιμέλεια σύνταξης αναφορών παρακολούθησης των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τους φορείς χρηματοδότησης.
 • Η προετοιμασία, ο συντονισμός και η διεκπεραίωση ελέγχων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων.
 • Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δημοσιότητας καθώς και η υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας έργων.
 • Ο έλεγχος παρακράτησης υπέρ του ΕΛΚΕ.
 • Ο έλεγχος απορροφητικότητας κονδυλίων.
 • Η τήρηση ολοκληρωμένων φακέλων έργων.
 • Το κλείσιμο έργων.
 • Η τήρηση καταλόγου συνεργαζόμενων φορέων.
 • Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση της πορείας υλοποίησης των έργων.
 • Η ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρήσεις ? φορείς χρηματοδότησης.
 • Η συμμετοχή σε ημερίδες, συσκέψεις, παρουσιάσεις προγραμμάτων και δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα.
 • Η τήρηση αρχείου επιστημονικών απολογισμών και τελικών εκθέσεων.
 • Η τήρηση στοιχείων έργων.
 • Η διεκπεραίωση προκηρύξεων εσωτερικών προγραμμάτων του ΕΛΚΕ.
 • Η συμμετοχή στην αξιολόγηση και την επεξεργασία των διαδικασιών.

 

(β) Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας:

 • Η διαρκής παρακολούθηση και καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος.
 • Η διερεύνηση και καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών της αγοράς (με κύριο προσανατολισμό στις ανάγκες της τοπικής αγοράς) και συσχέτιση αυτών: i) με ήδη υπάρχοντα ερευνητικά αποτελέσματα, και ii) με έρευνα που θα διενεργηθεί με στόχευση προς τις ανάγκες αυτές.
 • Η ενημέρωση και υποστήριξη του ερευνητικού δυναμικού του Ιδρύματος για την δυνατότητα συνεργασιών με τρίτους για την εκμετάλλευση των παραγόμενων ερευνητικών και τεχνικών αποτελεσμάτων.
 • Η πληροφόρηση και υποστήριξη επί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σύστασης τεχνοβλαστών (spin-off επιχειρήσεων).
 • Η συνεχής καταγραφή εργαστηρίων και δυνατοτήτων τους για συμμετοχή σε προγράμματα.
 • Η στοχευμένη ενημέρωση εργαστηρίων για διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, αλλά και αιτημάτων συνεργασιών από άλλους φορείς, βάσει των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων τους.
 • Η συμβουλευτική στήριξη στην συμμετοχή σε προτάσεις:
  • Παροχή βοήθειας στην ανεύρεση κατάλληλων συνεργατών,
  • Συμβουλευτική στην υπογραφή συμφωνιών πνευματικής ιδιοκτησίας και συμφωνιών συνεργασίας στα πλαίσια των συμμετοχών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα,
  • Επαφή με τοπικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη συνεργασία με το Ίδρυμα,
  • Δημιουργία δικτύων με αντίστοιχα γραφεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό,
  • Δημιουργία σχέσεων με Περιφέρεια, Δήμους και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη της περιοχής,
  • Δημιουργία σχέσεων με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ,
  • Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για τους ερευνητές, και
  • Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για τους τοπικούς επιχειρηματίες.
 • Η παροχή νομικής συμβουλής και βοήθειας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας και συμφωνιών συνεργασίας:
  • Copyright,
  • Trademark,
  • Σχέδιο,
  • Πατέντα,
  • Συμφωνία Εμπιστευτικότητας για προκαταρκτική συζήτηση εκμετάλλευσης έρευνας από Τρίτο,
  • Συμφωνία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ή Τεχνολογίας σε Τρίτο,
  • Συμφωνία Άδειας Χρήσης,
  • Συμφωνητικά Συνεργασίας,
  • Έρευνα για καταλληλότερη επιλογή μεταξύ «Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων vs. Κατοχύρωσης Πνευματικού Δικαιώματος».
 • Υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για πατέντα:
  • Διερεύνηση ύπαρξης άλλης πατέντας,
  • Συμβουλευτική για επιλογή ελληνικής ή άλλης πατέντας,
  • Παροχή βοήθειας στη σύνταξη της αίτησης πατέντας,
  • Υποβολή αίτησης πατέντας.
 • Εύρεση προγραμμάτων ή φορέων χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων:
  • Χρηματοδότηση από τρέχοντα προγράμματα,
  • Χρηματοδότηση από φορείς (βιομηχανικούς ή άλλους),
  • Χρηματοδότηση από Venture Capital,
  • Χρηματοδότηση από φορείς θερμοκοιτίδων,
  • Ανεύρεση συνεργατών μέσω συμμετοχής σε στοχευμένα Investment Fora.
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe