ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Πληροφορικής και Δικτύων

Αρμοδιότητες του τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων

 • Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτό κανονιστικού πλαισίου και η  τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Η διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Ιδρύματος σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Η συγκέντρωση στοιχείων, ο προσδιορισμός των αναγκών και των απαιτήσεων και η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιούνται για την υποστήριξη των λειτουργιών του Ιδρύματος.
 • Η προδιαγραφή, η εισήγηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ καθώς και της υλοποίησης μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
 • Ο σχεδιασμός, η εισήγηση και η μέριμνα εφαρμογής περιοδικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των συστημάτων ΤΠΕ του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ του Ιδρύματος, με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων υπηρεσιών τρίτων.
 • Η τεχνική υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών.
 • Η παρακολούθηση της λειτουργίας των εφαρμογών, ο εντοπισμός προβλημάτων ή νέων αναγκών και η λήψη μέτρων προσαρμογής ή αναβάθμισης των εφαρμογών ή και ανάπτυξης νέων εφαρμογών, με ίδια μέσα ή με τη συμβολή τρίτων.
 • Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των δικτυακών και τηλεφωνικών υποδομών του Ιδρύματος.
 • Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των δικτυακών υπηρεσιών.
 • Η διαχείριση των ιστοτόπων του Ιδρύματος.
 • Η διαχείριση και λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Ιδρύματος, κατανεμημένου στις επί μέρους διαφορετικές κτιριακές του εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν:
 • Σχεδιασμό τοπολογίας δικτύου και διάρθρωσης του δικτυακού εξοπλισμού.
 • Αναβάθμιση-επέκταση δικτύου.
 • Επίβλεψη της λειτουργίας του δικτύου και διαχείριση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού.
 • Διαχείριση και απόδοση IP διευθύνσεων και δημιουργία VLANs για τους χρήστες.
 • Η διαχείριση και λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου του Τ.Ε.Ι., κατανεμημένου στις επί μέρους  διαφορετικές κτιριακές του εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν :
 • Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας τηλεφωνικού δικτύου (κλασσική και IP τηλεφωνία).
 • Απόδοση αριθμών και δικαιωμάτων σύμφωνα με την γενική πολιτική του Ιδρύματος.
 • Ενεργοποίηση και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών (voicemail, προώθηση κλήσεων κ.λπ.).
 • Αναβάθμιση-επέκταση τηλεφωνικού δικτύου.
 • Η τεχνική υποστήριξη των χρηστών του δικτύου δεδομένων και του τηλεφωνικού δικτύου.
 • Ο εντοπισμός, αποκατάσταση βλαβών και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, που αφορούν τον παθητικό και ενεργό εξοπλισμό του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής του Ιδρύματος.
 • Η τεκμηρίωση της υποδομής του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών δικτυακής ασφάλειας.
 • Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση δικτυακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως:
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Υπηρεσίες ταυτοποίησης-αυθεντικοποίησης χρηστών για την πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες.
 • Υπηρεσίες σύνδεσης στο δίκτυο του Τ.ΕΙ. (Ενσύρματα, ασύρματα, μέσω VPN).
 • Υπηρεσία ονοματοδοσίας στο Internet (DNS).
 • Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και τηλεκπαίδευσης.
 • Διαχείριση και καθημερινή ενημέρωση του κεντρικού ιστότοπου.
 • Διαχείριση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Διαχείριση αίθουσας τηλεδιάσκεψης-τηλεκπαίδευσης.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης WWW ιστότοπων.
 • Υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο WWW και βιντεοσκόπησης διαλέξεων ή εκδηλώσεων.
 • Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων.
 • Η τεκμηρίωση των δικτυακών υπηρεσιών.
 • Η ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών των δικτυακών υπηρεσιών.
 • Η συνεργασία και επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων.
 • Η διαρκής διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου (ανακοινώσεων και κειμένων) των ιστοτόπων, με καθημερινή οργάνωση αυτών (σύνταξη, έλεγχο και διορθώσεις) και τήρηση αρχείου περιεχομένου και αναρτηθέντων ή μη ανακοινώσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
 • Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού των εργαστηρίων του Κέντρου Υπολογιστών σε καθημερινή βάση, τον επιτόπιο εντοπισμό προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους με ίδια μέσα ή με προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Ο προσδιορισμός των αναγκών των υπηρεσιών του Ιδρύματος σε εξοπλισμό πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές κλπ), ο προσδιορισμός των απαιτήσεων του υφισταμένου εξοπλισμού  σε αναβάθμιση και η εισήγηση των αναγκαίων προγραμμάτων για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου προσωπικού.
 • Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και η προδιαγραφή και εισήγηση της μεθοδολογίας προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού πληροφορικής.
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση της παραλαβής και της εγκατάστασης του εξοπλισμού πληροφορικής.
 • Η τεχνική υποστήριξη στους διδάσκοντες και φοιτητές κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων με χρήση συστημάτων πληροφορικής.
 • Η  τεχνική υποστήριξη υλικού και λογισμικού (επισκευή, συντήρηση και παραμετροποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών -εκτυπωτές, σαρωτές εικόνας κλπ. ) των υπηρεσιών, του διοικητικού προσωπικού και του διδακτικού προσωπικού  του Ιδρύματος  μέσω  helpdesk, απομακρυσμένης  ή επιτόπιας παρέμβασης.
 • Η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών κατά τη διάρκεια εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης ή επισκευής υλικού.
 • Η  τεχνική υποστήριξη για τη σύνδεση φορητών υπολογιστών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών και καθηγητών στο ασύρματο δίκτυο του Ιδρύματος, καθώς και τη σύνδεση μέσω VPN στο δίκτυο του Ιδρύματος.
 • Η τεχνική υποστήριξη (helpdesk) των χρηστών μέσω email, τηλεφώνου, επί τόπου επίσκεψης για θέματα χρήσης των δικτυακών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η προώθηση μηνυμάτων σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

 

Διοικητικό Προσωπικό

Ρίζος Γεώργιος, ΠΕ Πληροφορικής, Αν. Προϊστάμενος

τηλ. 26810 50500, e-mail: georizos@teiep.gr

 

Κυριακίδης Ιωάννης, ΤΕ Πληροφορικής

τηλ. 26810 50506, e-mail: jkyriak@teiep.gr

 

Πλαχούρας Κωνσταντίνος, ΠΕ Πληροφορικής

τηλ. 26510 50707, e-mail: kplachouras@ioa.teiep.gr

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe