ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες του τμήματος Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

(α) Γραφείο Λογιστηρίου και Ταμείου: Ασχολείται με τη λογιστική διαχείριση των δαπανών του Ιδρύματος, και ιδίως:

 

 • Την παρακολούθηση τού σχετικού με τον τομέα αυτό κανονιστικού πλαισίου και την τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας όλων των δικαιολογητικών δαπανών και την αναγνώριση ? εκκαθάριση για την πληρωμή όλων των δαπανών του Ιδρύματος.
 • Την καταχώρηση στο Λογιστικό Σύστημα όλων των παραστατικών των δαπανών του Ιδρύματος.
 • Την τήρηση των νομίμων διαδικασιών για την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, την έκδοση των σχετικών   ενταλμάτων πληρωμής  και την αποστολή των σχετικών ζητουμένων στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση.
 • Την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
 • Την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των εγκεκριμένων οικονομικών αιτημάτων, όπου απαιτείται.
 • Την ανάρτηση των εντολών πληρωμής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων όπου απαιτείται.
 • Την έκδοση επιταγών, την καταχώρησή τους στο Λογιστικό Σύστημα, τη μέριμνα  υπογραφής τους και την προώθησή τους στο Ταμείο προς εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων.
 • Τον έλεγχο της αναγγελίας πληρωμών του Ταμείου (της προηγούμενης ημέρας) και την  αρχειοθέτηση  όλων των ενταλμάτων και των λοιπών παραστατικών.
 • Την έκδοση γραμματίων είσπραξης των κρατήσεων των εγκεκριμένων ενταλμάτων και επιταγών.
 • Την απόδοση κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και των παρακρατούμενων φόρων υπέρ Δημοσίου στις αρχές κάθε μήνα, και την αποστολή των προσωρινών δηλώσεων (Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, και λοιπών παρακρατούμενων φόρων υπέρ Δημοσίου).
 • Την υποβολή των μηνιαίων οριστικών δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και λοιπών παρακρατούμενων φόρων υπέρ Δημοσίου καθώς και των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.
 • Την έκδοση των βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου, προμηθευτών, εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, και την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αρχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και με το Διπλογραφικό Σύστημα καθώς και κάθε άλλης υποχρέωσης, που προκύπτει από την φορολογική νομοθεσία.
 • Τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

 

(β) Γραφείο Μισθοδοσίας: διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά στη μισθοδοσία του κάθε κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος. Οι αρμοδιότητες του είναι ενδεικτικά οι εξής:

 

 • Η παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτό κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντιστοίχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Η τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των μισθοδοτούμενων.
 • Η μέριμνα για την έκδοση των μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας όλων των κατηγοριών και κλάδων προσωπικού του Ιδρύματος και ο έλεγχος υπολογισμού μισθοδοσίας, κρατήσεων και δανείων κατά κατηγορία και κλάδο μισθοδοτούμενων.
 • Ο υπολογισμός και έλεγχος αναδρομικών καταστάσεων μισθοδοσίας βασιζόμενων σε πράξεις Προέδρου, (χορήγηση χρονοεπιδόματος, μισθολογικού κλιμακίου, εξέλιξη σε βαθμίδες, νέοι διορισμοί, κλπ.) και η αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος.
 • Η σύνταξη, έλεγχος και αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών Δημοσίου και εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Η τήρηση ειδικού βιβλίου καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ΙΚΑ.
 • Η δημιουργία και αποστολή αρχείου δήλωσης ετήσιων Βεβαιώσεων Αποδοχών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όλου του προσωπικού του Ιδρύματος.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών, ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και πάσης φύσεως βεβαιώσεων που μπορούν να αντληθούν από το μητρώο μισθοδοσίας, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.
 • Η μελέτη και εφαρμογή νόμων και εγκυκλίων που αφορούν τη μισθοδοσία και η διατύπωση σχετικών ερωτημάτων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καθώς και σε άλλους φορείς του Δημοσίου και σε ασφαλιστικά ταμεία.
 • Η συμπλήρωση συνταξιοδοτικών εντύπων με αναζήτηση στα αρχεία μισθοδοσίας και τους ατομικούς φακέλους των μισθοδοτούμενων  στοιχείων σχετικά με τις μισθολογικές μεταβολές που επηρεάζουν τον υπολογισμό της σύνταξης.
 • Η σύνταξη περιοδικών και μη  στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού και η αποστολή τους στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Οικονομικών και στα Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος όταν ζητούνται.
 • Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

 

(γ) Γραφείο Προϋπολογισμού και Περιουσίας:

(γ.1) Σε ότι αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι ιδίως:

 

 • Η  παρακολούθηση του σχετικού με τον τομέα αυτό κανονιστικού πλαισίου και η τήρηση του αντίστοιχου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τις οδηγίες των αρμόδιων Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος και η μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή του στο ΥΠΠΕΘ για έγκριση.
 • Η έγκαιρη  αποστολή του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Ιδρύματος  στο ΥΠΠΕΘ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να είναι δυνατή η χρηματοδότηση του Ιδρύματος.
 • Η περιοδική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η επισήμανση αστοχιών και προβλημάτων, η εισήγηση για την αντιμετώπισή τους και η τροποποίησή του σύμφωνα με τις οδηγίες των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος, η συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου στόχων και επιτεύξεων στο ΥΠΠΕΘ.
 • Η  παρακολούθηση για την ορθή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.
 • Η συμπλήρωση και αποστολή στο ΥΠΠΕΘ των ζητουμένων περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων  και εκθέσεων του Ιδρύματος περιλαμβανομένων στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων και των ληξιπροθέσμων οφειλών.
 • Η συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των ζητουμένων από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία περιοδικών στατιστικών δελτίων.
 • Η συμπλήρωση του πίνακα κατάρτισης μεσοπρόθεσμου (πενταετούς) προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος και η αποστολή του στο ΥΠΠΕΘ.
 • Η σύνταξη ισολογισμών - απολογισμών και των αντιστοίχων εισηγητικών εκθέσεων σύμφωνα με τις οδηγίες των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος και η αποστολή τους στο ΥΠΠΕΘ προς έγκριση.
 • Η  έκδοση γραμματίων είσπραξης των εσόδων του Ιδρύματος από επιχορηγήσεις και κάθε είδους άλλες πηγές και η  τήρηση των σχετικών βιβλίων.
 • Ο έλεγχος και η εξόφληση των EXTRAIT Τραπέζης και η συμφωνία των ταμειακών υπολοίπων.
 • Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση των Ενταλμάτων Προπληρωμής.
 • Η παρακολούθηση και ενημέρωση της κωδικοποίησης εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ με νέους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων - Εξόδων (ΚΑΕ), όταν απαιτείται.
 • Η μέριμνα για την  τήρηση των αναγκαίων λογιστικών στοιχείων και βιβλίων σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και με το Διπλογραφικό Σύστημα και η επεξεργασία ειδικότερων εκθέσεων για τις ανάγκες των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος.
 • Η  σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων και στοιχείων που αφορούν τα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος.
 • Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την κάλυψη των εξόδων των μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.
 • Η συγκέντρωση για τον έλεγχο, μετά το κλείσιμο της κάθε χρήσης, όλων των εξοφληθέντων γραμματίων είσπραξης, ενταλμάτων πληρωμής, διπλοτύπων είσπραξης, αντιγράφων EXTRAIT Τραπέζης Ελλάδος, η  εκτύπωση των σχετικών ημερολογίων  και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον Κατασταλτικό έλεγχο.
 • Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και προγράμματος εργασιών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας.

 

(γ.2) Σε ότι αφορά την διαχείριση των ιδιόκτητων και μισθωμένων κτηρίων και την διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων  του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι κυρίως:

 

 • Η παρακολούθηση της σχετικής με τον τομέα αυτό νομοθεσίας και η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας.
 • Η διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν την εκμίσθωση ακινήτων του Ιδρύματος σε τρίτους και την μίσθωση ακινήτων από τρίτους,
 • Η τήρηση ενημερωμένου αρχείου βασικών στοιχείων ταυτότητας του συνόλου των κτιρίων ιδιόκτητων και μισθωμένων του Ιδρύματος,
 • Η φροντίδα για την τήρηση και διαρκή ενημέρωση του αρχείου φακέλων μισθωμένων-εκμισθωμένων ακινήτων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Η φροντίδα για την παράταση ή αναπροσαρμογή των μισθωμάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος, και για την πιστή τήρηση των όρων των μισθωτηρίων συμβάσεων από τους μισθωτές-εκμισθωτές.
 • Η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για τον εντοπισμό και την εξασφάλιση της νομής και κατοχής των καταλειπόμενων περιουσιακών στοιχείων.
 • Η εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποδοχή ή αποποίηση των κληρονομιών, καταπιστευμάτων και κληροδοσιών και στη σύναψη των συμβάσεων δωρεάς.
 • Η φροντίδα  για την έρευνα και τον έλεγχο των τίτλων κυριότητας των καταλειπόμενων περιουσιακών στοιχείων, την έκδοση και μεταγραφή των πράξεων που απαιτούνται για την απόκτηση της κυριότητας από το Ίδρυμα, καθώς και για τη λήψη συντηρητικών μέτρων.
 • Η φροντίδα για την έγκαιρη και νόμιμη είσπραξη όλων των απαιτήσεων και δικαιωμάτων που περιέρχονται από κληρονομιές-καταπιστεύματα-κληροδοσίες-δωρεές.
 • Η φροντίδα για κάθε θέμα που ανάγεται στην διαχείριση και αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον σκοπό των δωρητών, την κείμενη νομοθεσία και τις ειδικότερες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος.
 • Η διαχείριση των παγίων και των αναλωσίμων του Ιδρύματος.
 • Η διαχείριση των ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Ιδρύματος.
 • Η διαχείριση και αξιοποίηση τη ακίνητης περιουσίας και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.
 • Η φροντίδα για την πλήρη και ακριβή καταγραφή στο Μητρώο Παγίων των μη αναλώσιμων υλικών του Ιδρύματος και της χρέωσής τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος, η παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών τους, και η παρακολούθηση και λογιστική καταχώρηση των αποσβέσεών τους.
 • Η συμπλήρωση των ετησίων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 και Ε3 του Ιδρύματος.
 • Η διαχείριση των αξιόγραφων και των λοιπών κινητών αξιών που ανήκουν στην ίδια περιουσία του Ιδρύματος.
 • Η φροντίδα για την άσκηση των δικαιωμάτων του Ιδρύματος σε περίπτωση χορήγησης νέων μετοχών από εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα.
 • Η συνεργασία με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος.

 

 

Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, (2ος όροφος), Γέφυρα Αράχθου, Άρτα, Τ.Κ. 47100

 

Διοικητικό Προσωπικό

Παππά Άννα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ. 26810 50049, e-mail: apappa@teiep.gr

 

Αρβανίτη Σοφία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ. 26810 50019, e-mail: sarvaniti@teiep.gr

 

Φραγκάκη Σοφία,, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ. 26810 50005, e-mail: vfragaki@teiep.gr

 

Ζιάραγκας Δημήτριος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

τηλ. 26810 50072, e-mail: dzaragas@teiep.gr

 

Τσιώρη Παναγιώτα,, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

τηλ. 26810 50021, e-mail: tsiori@teiep.gr

 

Γούλας Βασίλειος, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

τηλ. 26810 50022, e-mail: bgoulas@teiep.gr

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe