ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες του τμήματος Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης


(α) Γραφείο Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών:

 • Η συγκέντρωση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών.
 • Η συγγραφή και τήρηση των πρακτικών Επιτροπής Ερευνών.
 • Η διανομή των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.
 • Οι ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης των αποφάσεων Επιτροπής Ερευνών, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
 • Η σύνταξη διοικητικών εγγράφων και διοικητικών πράξεων
 • Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης ? εξερχόμενης αλληλογραφίας.
 • Η αρχειοθέτηση εγγράφων, χρηματικών ενταλμάτων, στοιχείων έργων.
 • Η κοινοποίηση εγγράφων.
 • Η παραλαβή και αρχειοθέτηση διοικητικών στοιχείων σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο έργων.
 • Η έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

(β) Γραφείο Διοικητικών Συναλλαγών:

(γ) Γραφείο Οικονομικών Συναλλαγών και Λογιστικής Διαχείρισης:

 • Η διεκπεραίωση των πληρωμών δικαιούχων.
 • Η αποστολή επιταγών και βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου.
 • Η παραλαβή αποδείξεων είσπραξης.
 • Ο εσωτερικός έλεγχος νομιμότητας δαπανών.
 • Ο έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών.
 • Η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.
 • Η παρακολούθηση των γενικών εξόδων.
 • Η διαχείριση γενικών εξόδων έργων και η έκδοση δελτίων συμψηφισμού αυτών.
 • Η παρακολούθηση δανείων (διαχειριστικών διευκολύνσεων) και η έκδοση δελτίων συμψηφισμού.
 • Η παρακολούθηση χρηματοδοτήσεων και κίνησης των προϋπολογισμών.
 • Ο υπολογισμός και η απόδοση φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και  ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Η έκδοση γραμματίων είσπραξης.
 • Η αποστολή στοιχείων σε ελεγκτικούς φορείς και φορείς χρηματοδότησης
 • Η σύνταξη προϋπολογισμού ? απολογισμού οικονομικού έτους.
 • Η Ενημέρωση ? τήρηση λογιστικών βιβλίων μέσω ημερησίων ελέγχων.
 • Η σύνταξη ισοζυγίων ? ισολογισμών.
 • Η συνεργασία με τους Ορκωτούς Λογιστές.
 • Η έκδοση τιμολογίων (παροχής υπηρεσιών, επιδοτήσεων ? επιχορηγήσεων).
 • Η απόδοση και διαχείριση του ΦΠΑ.
 • Η κατάρτιση συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων.
 • Το λογιστικό κλείσιμο έργων.
 • Η τήρηση μητρώου παγίων ? αναλωσίμων.
 • Η εξόφληση επιταγών από EXTRΑΙΤ.
 • Οι συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα.
 • Η έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών.
 • Υπολογισμός και απόδοση κρατήσεων μελών ΕΠ (Ν.2530/97).
 • Η έκδοση επιταγών ? διενέργεια τραπεζικών καταθέσεων.
 • Η τήρηση ημερολογιακού αρχείου των καταθέσεων, ταμειακών διευκολύνσεων και επιστροφών.
 • Η διαχείριση προμηθευτών.
 • Η σύνταξη και υποβολή καταστάσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λοιπούς φορείς.
 • Η παραλαβή και αρχειοθέτηση οικονομικών στοιχείων σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο έργων.
 • Η πρωτοκόλληση και καταχώρηση των εντολών ? αποδόσεων δαπανών στο πληροφοριακό σύστημα - ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.
 • Η ενημέρωση και η παροχή συμβουλών στους Επιστημονικούς Υπευθύνους και των συνεργατών τους για θέματα οικονομικών συναλλαγών έργων.
 • Η διαχείριση χρηματοδοτήσεων.

(δ) Γραφείο Πληροφορικής και Διασφάλισης Ποιότητας:

 • Η ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ.
 • Η ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού.
 • Η δημιουργία βάσεων δεδομένων.
 • Η διασφάλιση καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, περιφερειακά, ενεργά στοιχεία δικτύου δεδομένων και φωνής, τηλέφωνα, φαξ, πολυμηχανήματα) του ΕΛΚΕ.
 • Η μέριμνα για την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος (δικαιώματα πρόσβασης, ασφάλεια από εξωτερικές επεμβάσεις, προστασία ηλεκτρονικών αρχείων και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας).
 • Η υποστήριξη προμηθειών του ΕΛΚΕ.
 • Η εκπαίδευση των χρηστών για την κατανόηση και την ορθή χρήση και αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος.
 • Η παροχή βοήθειας στους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συνεργάτες για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος μέσω διαδικτύου.
 • Η διαχείριση του συστήματος χρονοχρέωσης των έργων και η υποστήριξη των χρηστών.
 • Η υποστήριξη ειδικών εφαρμογών φορέων χρηματοδότησης για την παρακολούθηση των έργων.
 • Η υποστήριξη της δημοσίευσης: νέων, προκηρύξεων θέσεων εργασίας, προκηρύξεων διαγωνισμών, θεματικών δικτύων έρευνας, πληροφοριών εργαστηρίων, ανακοινώσεων, κ.λπ.
 • Η ηλεκτρονική ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για ευκαιρίες χρηματοδότησης.
 • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ.
 • Η εξασφάλιση της καθιέρωσης, εφαρμογής και διατήρησης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας).
 • Η παρακολούθηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας).
 • Η κατάρτιση και η ενημέρωση τυποποιημένων εντύπων διαδικασιών.
 • Η διαχείριση εγγράφων Διαχειριστικής Επάρκειας.
 • Η υποστήριξη του Συμβουλίου Ποιότητας.
ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe