ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Γραμματεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Αρμοδιότητες της Γραμματεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) είναι:

1. Τομέας ευθύνης της Γραμματείας είναι η επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες της οποίας ασκούνται υπό την εποπτεία της ΜΟΔΙΠ και είναι ιδίως οι εξής:

 • Η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος.
 • Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος.
 • Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος.
 • Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).
 • Η συλλογή των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.
 • Η συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων, που υποβάλλονται σε αξιολόγηση. Ενημέρωση των ακαδημαϊκών μονάδων για επικαιροποίηση των Απογραφικών Δελτίων μαθημάτων και των ερωτηματολογίων των φοιτητών.
 • Η παραλαβή και διαβίβαση στην ΑΔΙΠ των ανά τετραετία Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης κάθε μονάδας από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων.
 • Η παραλαβή των τελικών Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων από την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων και την διαβίβαση στις αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες και στην ΑΔΙΠ.
 • Η σύνταξη ανά διετία της Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος , με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος, και η υποβολή της στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος.
 • Η εκτέλεση των δράσεων πιστοποίησης  σε επίπεδο Σχολών ή του Ιδρύματος.
 • Η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του Τμήματος και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των ακαδημαϊκών μονάδων.
 • Η μέριμνα για την προβολή και διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος με ενέργειες δημοσιότητας και άλλα πρόσφορα μέσα.
 • Η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ.
 • Η έκδοση συγκεντρωτικών στατιστικών από την αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας και Ιδρύματος.
 • Η αποδελτίωση των εσωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων, ο εντοπισμός τυχόν ελλείψεων και η μέριμνα  για την αποκατάστασή  τους.
 • Η αποδελτίωση των εξωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων και η σύνταξη προτάσεων προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας.
 • Η διατήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου αξιολόγησης των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων, προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για την διαμόρφωση, εγκατάσταση, περιοδική επικαιροποίηση και καλή λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για την εκπαίδευση του  προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και ειδικότερα στις συγκεκριμένες διαδικασίες και τα έγγραφα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  του Ιδρύματος.
 • Η παρακολούθηση και η διενέργεια ελέγχων για την καλή εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.
 • Η γραμματειακή υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που αφορά τη λειτουργία της.
 • Η ενημέρωση των ακαδημαϊκών μονάδων σχετικά με την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.
 • Η έκδοση βεβαιώσεων αξιολόγησης διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος.

 

2. Η Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ περιλαμβάνει ξεχωριστό Γραφείο Τεκμηρίωσης και Στατιστικής Επεξεργασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου είναι κυρίως:

 • Η συγκέντρωση, μελέτη και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις του Ιδρύματος και ειδικότερα των υπηρεσιών  και των μονάδων του Ιδρύματος.
 • Η αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων του απολογισμού δράσης των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Ιδρύματος και η υποβολή της στο Συμβούλιο για τη διατύπωση γνώμης επ? αυτής.
 • Η έκδοση έντυπου υλικού για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η σύνταξη επιμέρους μελετών ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του.
 • Η παρακολούθηση και επεξεργασία της νομοθεσίας και νομολογίας και λοιπών κανονιστικών κειμένων και γνωμοδοτήσεων κάθε άλλης δημόσιας αρχής που αφορούν σε  θέματα του Ιδρύματος.
 • Η κοινοποίηση προς όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, του έντυπου υλικού, της νομοθεσίας και των αποτελεσμάτων των επιμέρους μελετών και κάθε επιπρόσθετου υλικού που συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του.

Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και των υπηρεσιών άλλων ΑΕΙ για την υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

 

Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, (2ος όροφος), Γέφυρα Αράχθου, Άρτα, Τ.Κ. 47100

 

Διοικητικό Προσωπικό

Ζήση Λαμπρινή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Αν. Προϋσταμένη)

τηλ. 26810 50053, e-mail: dy@teiep.gr

 

Κυριακίδης Ιωάννης, ΤΕ Πληροφορικής

τηλ. 26810 50506, e-mail: jkyriak@teiep.gr

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe