ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρου και Γραμματέα

Αρμοδιότητες της Γραμματείας Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρου και Γραμματέα

Δ.1. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρου και Γραμματέα

1. Η Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών Προέδρου και Γραμματέα αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων της Διοίκησης του Ιδρύματος.

 

2. Συγκεκριμένα, είναι αρμόδια για:

  • την τήρηση και διεκπεραίωση της προσωπικής αλληλογραφίας του Προέδρου και των  Αναπληρωτών Προέδρου, καθώς και την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου,
  • την παραλαβή, την πρωτοκόλληση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και τη διανομή της,
  • τη διαχείριση των προς ενέργεια εγγράφων, συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό με όλες τις υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας, τις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος,
  • την τήρηση αρχείων εγγράφων, εγκυκλίων και  σχετικών βιβλίων,
  • τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρου με  αρμόδιες υπηρεσίες  του Ιδρύματος, με το ΥΠΠΕΘ, τα μέλη της Συνόδου των Προέδρων ΤΕΙ και με λοιπούς δημόσιους φορείς,
  • τον τελικό έλεγχο των Πιστοποιητικών Αποφοίτησης και των Πτυχίων των αποφοίτων του Ιδρύματος  και την καταγραφή τους στο Μητρώο Αποφοίτων,
  • τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών τους, την επικοινωνία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Τοπικές Αρχές, κ.ά.), και άλλα ΑΕΙ (Διοικήσεις Προέδρων και Γραμματεία της Συνόδου των Προέδρων ΤΕΙ),
  • την οργάνωση των μετακινήσεών τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος,
  • την παραλαβή των επιδιδομένων στο Ίδρυμα εγγράφων, δικογράφων και την υπογραφή των σχετικών εκθέσεων επιδόσεως,
  • την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

3. Επιπλέον, για την υποβοήθηση του έργου του Γραμματέα, είναι αρμόδια για τη γραμματειακή και διοικητική εξυπηρέτησή του στην άσκηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις αρμοδιοτήτων του, τη φροντίδα για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες, το προσωπικό και τους φοιτητές του Ιδρύματος, τον ηλεκτρονικό χαρακτηρισμό και διαχείριση εισερχομένων εγγράφων και την ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση χρεώσεως εγγράφων. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να τοποθετούνται ή να ανατίθενται καθήκοντα με Πράξη του Προέδρου σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΤΕΙ για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του έργου του.

ΣΧΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ Οδηγός Πρωτοετών Open Courses


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πορεία στο χρόνο
Πρώην Πρύτανης
Πρώην Σύγκλητος
Πρώην Συμβούλιο
Νομοθεσία

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προϋπολογισμοί Ιδρύματος
Εκτέλεση Προϋπολογισμών, Ισολογισμοί και Απολογισμοί Ιδρύματος
Εσωτερική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (2009-2014)
Επικαιροποίηση Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος (Σεπ. 2014 - Φεβ. 2016)
Οδηγός Σπουδών Ιδρύματος
Οδηγός ERASMUS
Μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

ΧΡΗΣΙΜΑ

Φοιτητική μέριμνα
Ηλεκτρονική Βαθμολογία
Aνοιχτά Aκαδημαϊκά Mαθήματα
Ανακοινώσεις
Τηλ. Κατάλ. Μελών ΔΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ
Τηλ. Κατάλ. Διοικητικού Προσωπικού
Επικοινωνία


© 2013 | Επιμέλεια κειμένων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσούμπα Κ., Γιαννάκη Σ.

κατασκευή ιστοσελίδων iframe